top of page

משכיר דירה למגורים? חשוב לדווח! ולכן, כדאי לבחור את המסלול המשתלם ביותר עבורך...

אי דיווח למס הכנסה על הכנסות משכר דירה, אפילו אם הן פטורות, עלול להביא להטלת סנקציות על הנישום על ידי רשות המיסים.

להלן חלופות מיסוי דמי שכירות למגורים בישראל.

חלופה ראשונה:

פטור ממס הכנסה מלא או חלקי.

ישנם מספר תנאים מצטברים למתן פטור ממס על הכנסה משכר דירה למגורים בישראל:

  • הדירה מיועדת לשמש למגורים.

  • הדירה איננה רשומה בספרי העסק של המשכיר .

  • הדירה מושכרת לשוכר שהוא יחיד,אך, ניתן גם להשכיר לחבר בני אדם בתנאים מסוימים.

הפטור המלא יינתן עד להכנסה חודשית משכר דירה בסך 5,070 ₪ בשנת 2015.

נשאלת השאלה, כמה מס נדרש לשלם על הסכום שמעבר לתקרה?

ישנה נוסחה שנקראת "תקרה מתואמת "-כאשר סכום ההכנסה החודשית משכר דירה גבוה מתקרת הפטור (5,070 ₪) אולם, אינו עולה על כפל תקרה זו (10,140 ₪) , יש לחשב את הפטור באופן הבא:

א. מפחיתים מסכום ההכנסה החודשית משכר דירה שהתקבלה בפועל את סכום תקרת הפטור, ההפרש ביניהם ייחשב כסכום עודף. ב. מפחיתים מסכום תקרת הפטור את הסכום העודף. ההפרש המתקבל הוא הסכום הפטור. ג. מסכום ההכנסה החודשית משכר דירה למגורים שהתקבל בפועל מפחיתים את הסכום הפטור. ההפרש המתקבל הוא הסכום החייב במס.

במסלול זה ניתן לדרוש הוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה באופן יחסי בלבד וכן, הוצאות פחת על 2/3 מעלות רכישת המבנה.

על התוצאה המתקבלת ,יש לשלם מס שולי כאשר מדרגת המס הראשונה מהכנסה פאסיבית היא 31%,למעט, מי שבשנת המס מלאו לו 60 ,במקרה זה,מדרגת המס הראשונה היא 10%.

חלופה שנייה:

חיוב במס מופחת בשיעור של 10%.

התנאים דומים כמו בחלופה הראשונה.

מסלול זה מאפשר לשלם על ההכנסה משכירות מס בשיעור של 10%.

לא ניתן לקזז הוצאות, או פטורים.

מי שבוחר במסלול זה,צריך לדווח ולשלם את המס בגין הכנסה זו עד 30 ימים מתום שנת המס בה התקבלה ההכנסה. קרי, עד 30.1.

חלופה שלישית:

חיוב במס שולי.

במסלול זה יחול חיוב במס שולי על הנישום.

מדרגת המס הראשונה על הכנסה פאסיבית היא 31%, למעט, אם הנישום הגיע לגיל 60 בשנת המס, במקרה זה, מדרגת המס הראשונה היא 10%.

במסלול זה ניתן לדרוש הוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה וכן הוצאות פחת ללא מרכיב הקרקע- 2/3 מערך המבנה .

כאשר יש בבעלות המשכיר מספר דירות, ניתן לשלב בין המסלולים.

במקרים מסויימים, יש חובה לפתוח תיק במס הכנסה ולהגיש דוח שנתי.

כדאי בכל שנה לבחון מחדש את המסלול הכדאי ביותר עבורך.

מומלץ תמיד להתייעץ ולפעול בהתאם לדרישות רשות המיסים ולכן, אני כאן לעזור לכם.

פוסטים אחרונים
ארכיון
חיפוש לפי תגיות
No tags yet.
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Square
bottom of page