top of page

ריכזנו עבורך את כל הטפסים השימושיים ביותר, לשימושך:

פתיחת תיקים

טופס פתיחת תיק במע"מ לעצמאי

הרישום חייב להתבצע לא יאוחר מהיום שבו החלה הפעילות העסקית. המקים עסק שתהליך הקמתו ממושך רשאי להירשם כבר בשלבי ההקמה, עוד בטרם החל לפעול. המסמכים הנדרשים לפתיחת תיק לעוסק מורשה או לעוסק פטור במע"מ:

 

 • טופס 821

 • צילום שיק מבוטל

 • צילום תעודת זהות

 • חוזה שכירות או רכישה.

 • במקרה וחשבון הבנק משותף לבעל ולאשה ,יש לחתום על הצהרה.

 • לעיתים מע"מ דורש להציג חוזים עם לקוחות או מסמך אחר המעיד על קיום העסק

 

על מנת לפתוח תיק לעוסק ברשויות המס יש לפתוח תיק קודם כל במע"מ, ניתן לגשת ישירות למע"מ אליו אתה שייך או לחילופין לפנות אליי אל מנת שאטפל בזה עבורך.

טופס פתיחת תיק במע"מ עבור חברה

המסמכים הנדרשים לפתיחת תיק חברה/תאגיד במע"מ.

 

 • טופס 821

 • צילום שיק חברה מבוטל

 • צילום תעודת זהות של בעלי המניות.

 • פרטים אישיים של בעלי המניות.

 • חוזה שכירות או חוזה רכישה

 • תעודת התאגדות.

 • פרוטוקול מורשה חתימה.

 • תקנון חברה.

 • חותמת חברה.

 • לעיתים מע"מ דורש להציג חוזים עם לקוחות או מסמך אחר המעיד על קיום העסק

 

על מנת לפתוח תיק לחברה ברשויות המס יש לפתוח תיק קודם כל במע"מ, ניתן לגשת ישירות למע"מ אליו אתה שייך או לחילופין לפנות אליי אל מנת שאטפל בזה עבורך.

טופס פתיחת תיק עצמאי במס הכנסה

מועד תחילת העיסוק נקבע בהתאם לתחילת הפעילות המניבה הכנסות פירותיות.

 

המסמכים הנדרשים לפתיחת תיק עצמאי במס הכנסה או מסמכים הנדרשים לפתיחת תיק ניכויים לעצמאי במס הכנסה:

 • טופס 5329

 • יש למלא פרטים אישיים.

 • צילום תעודת זהות.

 

על מנת לפתוח תיק לעצמאי במס הכנסה, יש לגשת ישירות לפקיד השומה אליו אתה משתייך או לחילופין ניתן לפנות אלי על מנת שאטפל בזה עבורך.

טופס פתיחת תיק לתאגיד במס הכנסה/ניכויים

מסמכים נדרשים:

 • טופס 4436

 • לצרף תעודת התאגדות.

יש לפתוח תיקים גם לבעלי המניות בחברה.

 

על מנת לפתוח תיק לעצמאי או לחברה במס הכנסה יש לגשת ישירות לפקיד השומה אליו אתה שייך, או לחילופין ניתן לפנות אלי על מנת שאטפל בזה עבורך.

 

טופס פתיחת תיק בביטוח לאומי

יש לפתוח תיק מיד עם פתיחת העסק או תחילת הפעילות.

 

יש לבחון האם הנך עומד בהגדרת עצמאי בהתאם לחוק הביטוח לאומי.

 • מי שעוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות.

 • מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% אחוז מהשכר הממוצע.

 • מי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע, והכנסתו עולה על 15% אחוז מהשכר הממוצע.

​​             

המסמכים הנדרשים לפתיחת תיק בביטוח לאומי.

 • טופס - 6101 "דין וחשבון רב שנתי"

 • יש למלא פרטים אישיים.

 

על מנת לפתוח תיק לעצמאי בביטוח לאומי, יש לגשת ישירות לסניף המוסד לביטוח לאומי אליו אתה שייך, או לחילופין ניתן לפנות אלי על מנת שאטפל בזה עבורך.

סגירת תיקים

טופס בקשה לסגירת תיק במס הכנסה

 • ניתן לסגור את התיקים במס הכנסה רק לאחר הגשת הדוחות השנתיים למס הכנסה.

 • יש למלא טופס 2550- דרישת פרטים בדבר סגירת עסק/משלח יד ולהגיש אותו למס הכנסה.

 

טופס סגירת תיק במע"מ

במקרה של סגירת עסק, יש לפנות למשרד המע"מ האזורי תוך 15 יום מהפסקת הפעילות העסקית ולבצע את הפעולות הבאות:

 • יש למלא טופס 18 "הודעה על סגירת עסק/הצהרה". במידה ומדובר בשותפות, על כל אחד מהשותפים למלא באופן נפרד את טופס ההודעה על סגירת העסק.

 • יש לבצע מכירת מלאי, ציוד ונכסי העסק ,להוציא חשבונית מס ולשלם מע"מ בגין מכירות אלו. בנוסף, אם נותר ציוד, מלאי או נכסים  ברשותך ,עלייך לפרט ולציין את ערכו הכספי.

 • יש להסדיר את כל החובות הפתוחים ולצרף צילום של דו"ח העסק התקופתי האחרון, בו דווחה מכירת המלאי או הציוד.

 • יש לדווח על חשבוניות המס הריקות שנשארו ברשותך (כולל מספריהן הסידוריים). 

טופס סגירת תיק בביטוח לאומי - טופס 6101

יש למלא טופס 6101- דין וחשבון רב שנתי ולהגיש אותו למחלקת "גביה ממי שאינו שכיר".

טופס תיקון מקדמות בביטוח לאומי

על הטופס -

טופס 101

טופס "כרטיס עובד" של רשות המיסים

bottom of page